اولین دوره ی آموزش مجازی شرف النور (کلیک کنید)
تاثیر
IMG_9863~1
قرآن از ما تاثیر میخواهد امروز باید در جامعه ما یک جوری باشد که زن و مرد ما، دختر و پسر ما، دانشجوی ما، راننده تاکسی ما، مشاهده کنند تاثیرات قرآن روی آدم ها را؛ یک مغازه دار بگوید از ...
توسط
تومان